Ĉiuj afiŝoj de Fábio Roberto SILVA

6-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2018/2019

La temo  de nia 6-a renkonto estas:  

AKVO, NIA PLEJ GRAVA TREZORO!

Karaj geamikoj:

Super la varma monda diskutado pri la globa varmiĝado, la suno ŝajnas varmigi plu intense.

Inter la konsekvencoj de la varmiĝado ni jam suferas pro la manko de akvo! En iaj regionoj pluvas tro multe, sed en aliaj landoj la varmego okazigas brulegojn pro la seka vetero.

Tamen en ĉiuj landoj la homaj korpoj estas egalaj, konsistantaj el 60% da akvo! Pro tio la rompiĝo de la korpa ekvilibro malsanigas la homojn. Tial oni rekomendas daŭre trinki akvon ek de la beboj ĝis la maljunuloj, do ĉiuj homoj. Tio estas saniga kutimo.

Rotary brakumas tiun sanzorgadon! “Akvo kaj sanigado” estas unu el la 6 fokusaj areoj de The Rotary Foundation!

Urĝa rotaria sintenado estas la ĉiutaga zorgo pri la akvo de nia urbo, de nia kvartalo, de nia domo. La problemo kiu okazas en la najbara urbo estas ankaŭ nia problemo! La manko de akvo en la najbara kvartalo, certe, estos nia problemo morgaŭ! Ni bezonas koni la situacion de nia urbo rilate al akvo kaj sanigado!

Mi sugestas al niaj geamikoj  serĉesplori pri akvo en sia urbo. Certe, vi trovos interesajn novaĵojn pri la temo kaj publikigos por ke ni lernu pri la diversaj landoj kaj ties akvosituacio.

Kore

João Otávio, via prezidanto 2018/2019


 PROJEKTO NIA “ LIBRO PRI AKVO”

Kun la supra tre grava propono de nia prezidanto inviti ĉiujn membrojn paroli pri la situacio de la akvoprovizo ĝenerale en sia loĝloko kaj lando, ni citu la tre interesan mesaĝon de nia membro DAVIDE ASTORI de antaŭaj kelkaj monatoj, rilate la komencatan projekton eldoni libron pri AKVO EN LA HOMA HISTORIO.

Karaj Geamikoj, jam ekde jaroj mi revas eldoni libron pri akvo, per kiu ni povu helpi al rotariaj projektoj. Sekve de la naskiĝo de nia nova klubo, kaj samtempe kaŭze de kelkaj miaj ne facilaj vivmomentoj, la ideo iomete malrapidiĝis, sed tio ĉi estas signo ke ni devas repreni la servon! Do, mi bezonas vian helpon. Mi havas jam preta provaĵon de la strukturo de la libro, kaj mi dezirus disdoni al vi, tiel ke vi povu havi ideon pri ĝi. Estas literara antologio kun bildoj (dulingve pensita, en esperanto kaj itala por la antaŭa klubo, sed nun ni povus traduki al la brazila, kial ne, aŭ pli ĝenerale al la angla, por havi pli vastan publikon).

 Ankoraŭ ni bezonus riĉigi ĝin per pluaj tekstoj kaj bildoj, kaj fine skribi enkondukon . Mi atendas vian kunlaboron! Amike, DAVIDE

Ĉu vi aŭdas? Pluvo falas sur la solecan herbaron kun klakado varia en la aero laŭ la folioj pli disaj, malpli disaj. Aŭskultu. Respondas al ploro la kanto de la cikadoj, kiujn ne timigas la suda ploro, nek la griza ĉielo. Kaj pino havas sonon, mirto alian sonon, junipero alian malsaman, instrumentoj.


                                                         2.

Grava novaĵo pri la konstanta disvastigo  de Esperanto en Internaciaj Organizaĵoj

 

Esperantisto rotariano en Germanio, membro  de tradicia Klubo, la kuracisto Christoph Klawe, prezidas unu el la fakorganizaĵoj de UEA nome la tre konatan UMEA,  kiu ekzistas jam pli  ol cent jaroj. Dr.Zamenhof mem estis kuracisto, kiel vi  scias sendube, kaj do ek  de la komenco de UEA kuracistoj ofte estis aktivaj esperantistoj, ĉefe en Japanio.

Sekvas teksto de UEA el Novjorka Informilo:

 La Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA), organizaĵo aliĝinta al UEA, estis lastatempe agnoskita kiel membro-organizaĵo de HIFA (Healthcare Information for All: Sanprizorga Informado por Ĉiuj), tutmonda reto de sanprofesiuloj, eldonistoj, bibliotekistoj, teknologoj, esploristoj kaj politikfarantoj kiu laboras por universala kaj uzo-apoga aliro al laŭtema, fidinda informado pri saneco.

Tia informado estas konsiderata esenca parto de atingo de la celo “Sano por Ĉiuj” de la Monda Organizaĵo pri Sano kaj de la Daŭripovaj Evoluigaj Celoj de UN.


Informoj de la Sekretariejo:

La naskiĝdatrevenoj de du  el niaj membroj okazas en decembro!

Ne forgesu gratuli al João Otávio la 3.12. kaj Vanda Beatriz la 31.12.

Nia Klubo  elkore gratulas al niaj aktivaj kunlaborantoj kaj geamikoj!

Nia vidkonferenco pasintdimanĉe la 2-a decembro havis entuziasman interparoladon kun nia membro Jean Bosco Malanda kiu prezentos  post kelkaj tagoj sian projekton en la kampo de sanasisto.

Dum nia amiko Julio loĝanta en Dubai, tamen daŭre flugante tra la ĉieloj en aviadiloj de Emirates Arabe, traktis kun ni kelkajn detalojn vokante nin el Amsterdamo pri la projekto de Pacaj ludoj (Tĉukpilko).

Ke la decembra monato estu por vi ĉiuj la plej simpatia monato de la jaro 2018.

5-a Renkonto de la Rotary Club de Esperanto – Brasil – 2018/2019

Nia temo la 18an novembro 2018:

“Ni estas internacia grupo de volontuloj agante por pli justa mondo”

Ni bone scias, ke Rotary ne havas la potencon de registaroj;

Nek la forton de armeoj; nek la monon de grandaj korporacioj;

Nek  la mistikon de religioj, kiuj promesas eternan vivon.

Sed Rotary posedas  la fidon kaj entuziasmon de viroj kaj virinoj, respondecaj volontuloj, pretaj oferti ion favore al pli bona mondo!

Iras al vi ĉiuj la invito de la estraro  paroli en la nuna renkonto pri siaj individuaj volontulaj agadoj por ke nia mondo estu pli justa morgaŭ ol hieraŭ.

Ni ja havas brilajn ekzemplojn de niaj membroj kiuj laboregas por Duolingo, por Tĉukpilko, por UNESCO, por profesia edukado ktp.

Ni  atendas aliajn ekzemplojn viajn en viaj nunaj komentoj!


Sekretariaj informoj:

 1.POLIOPLUS

Niaj membroj ofertis siajn kunlaborojn financajn por ke nia Klubo donacu 1.000 USD al la projekto POLIOPLUS, pri kio vi legas detalajn informojn en la naciaj revuoj de Rotary je via dispono en la reto. Se iu el vi ankoraŭ volas donaci, vakcinoj necesas multegaj.

2.ROTARY PROJEKTO PANETONE

Pasintjare vi ĉiuj ricevis la larganiman donacon de nia prezidanto João  Otávio per la surpriza alveno de speciala kristnaska kuko (panetone) en via hejma adreso.

Ne miru, sed ankaŭ la aĉeto  de tiu kuko estas Rotary projekto!

Nia distrikto aĉetas  en grandegaj kvantoj la kukojn por 6 R$, vendas al la membroj por 9 R$ kaj tiu bela diferenco iros rekte al humanecaj kaj edukaj projektoj. Se vi aĉetus skatolon kun 12 kukoj (108 R$) por donaci al viaj parencoj kaj geamikoj vi eĉ estas bonfaranto 2 foje! Dume vi disvastigas la ideojn de volontula agado en viaj rondoj.

Kiu volas  ankoraŭ aĉeti, devas tre rapide mendi ĉi nia prezidanto, kiu faros tutkluban mendon  en la venontaj tagoj!

Ne perdu tiun ĉarman eblecon donaci  kukojn kun Rotary emblemo.

  1. KOTIZOJ ĝis 31.12.2018

Kelkaj membroj ankoraŭ ne sendis sian kotizon,  kiun la kasistino Sônia bezonas por pagi niajn devojn ĉe la Internacia Organizo R.I.

Bonvole rememoru kaj sendu al la konto de la Klubo en Brasilia:

Banco do Brasil Agencia 1003-0  Brasília Asa Norte 504

Conta 59.331-1 je la nomo ROTARY CLUB ESPERANTO BRASIL

CNPJ 28.788.665/0001-20

  1. NASKIĜDATREVENOJ

Nia amiko  Ladislaŭ Afonso festis hieraŭ la 16.11. Sincerajn elkorajn gratulojn al Ladislaŭ kiu  partoprenis kun multaj aliaj membroj la UK-on en Lisbono!

Sekvas teksto  vere legenda – aperinta en la belga Rotary revuo en la franca lingvo, skribita de la RADE prezidanto Joseph van der Vleŭgel.

 


Rotary kaj Esperanto « du fratoj, kiuj ne konatiĝis »

rotary

 

En la jaro 1905 Paul Harris inaŭguris en Ĉikago la unuan rotarian kunvenon kaj samtempe en Bulonjo-sur-Maro la polo Ludwik Zamenhof inaŭguras la unuan esperantan kongreson. Tiuj ambaŭ pioniroj  por la paco verŝajne neniam renkontiĝis, sed Paul Harris ekkonis la ekzistadon de Esperanto, kiun li kvalifikigis kiel « lingvo universala », opiniante ke ĝi estis dediĉita al anstataŭo de ĉiuj aliaj lingvoj.

(artikolo kiu aperis en la belga rotaria revuo « Rotary Contact » de oktobro 2018)

Tiu determino « universala » estas probable  la komenco de miskompreno. Efektive Ludwik Zamenhof ekde 1887 kvalifikigas Esperanton kiel « internacia lingvo » cele al kreado de helpa idiomo sen la intenco anstataŭigi la aliajn lingvojn, sed por protekti ĉiujn. Li ellaboris neŭtralan lingvon permesantan, en justa maniero, la esprimon de ĉiuj kulturoj. La tradukado de mondaj literaturaj verkoj permesas la disvastigon de eksterlandaj kulturoj en la esperanta komunumo. La ekzisto de esperanta originala literaturo permesas al ĉiuj kulturoj esprimi sin juste. Rotary kaj Esperanto « estas kiel du fratoj, kiuj ne konatiĝis », skribis Alec Molisson (R.C. Abertay, Skotlando) kaj Norman Williams (R.C. Denton & Audenshaw, Britio).

Nuntempe, la lingvo konsiderata kiel « internacia » estas la angla, sed reale tiu estas nacia lingvo uzata internacie en ĉiuj kampoj, kaj neniu kapablas eskapi el tia fakta hegemonio. Tiu superregado aperis komence de la 20-a jarcento kaj persistos verŝajne ankoraŭ longatempe. Tamen ĝi povus malgraviĝi iompostiome se la aŭtomataj tradukiloj  kapablos iam anstataŭi fidele la fremdajn skribaĵon kaj parolaĵon.

Ekde sia disvastigo, R.I. renkontis grade lingvajn barilojn. Nuntempe ĝi  agnoskas ok oficialajn lingvojn : la germanan, la anglan, la hispanan , la francan, la italan, la korean, la japanan, la portugalan. Tamen fakte sufiĉas ĉeesti la internaciajn kunvenojn por ekkompreni ke en la praktiko tiu agnosko estas malfacile realigebla. Ĉi tie kiel aliloke, la angla superstaras. Pro tio, konverti multajn rotarianojn al Esperanto estas iluzio, des pli, ĉar ĉiu individuo elektas nur laŭ sia tuja persona utilo.

Tamen la rotarianoj tre frue perceptis la avantaĝon de Esperanto  pere de la kreado de RADE (Rotaria Amikaro De Esperanto), kies historion vi povas legi  – en la angla ! – sur la retejo. Maurice Duperrey (prezidanto de R.I. 1937-1938) estis membro de RADE. Plurfoje oni prikonsideris la aplikon de Esperanto kun pli malpli da oponoj. Kial elekti tiun konstruitan lingvon ? Simple por apliki la kriterion de la kvar demandoj.

  1. Lingva problemo vere ekzistas, escepte por tiuj, kiuj konas ĉiujn lingvojn.
  1. Ne estas juste iafoje esti devigata uzi fremdan lingvon ĉar la cirkonstancoj trudis tion al ni.
  1. Komuna lingvo favoras bonvolon kaj amikecon.
  1. Tio estas evidente justa, ĉar ĉiu dialoganto faris la saman klopodon por lerni komunan lingvon kaj ĉiu profitas de tio.

Jen la tuto! Ĉu oni fakte aplikas la kriterion de la kvar demandoj antaŭ la decido ?  Ĉu oni decidas sen uzi la kriterion ?

La rotaria historio disvastiĝis samnivele en specifa socia grupo, kiu sukcesis krei grandan amikan kaj oferteman movadon en la mondo. R.I. havas financajn rimedojn. Praktike la rotarianoj tute ne bezonas lerni Esperanto kaj konsideras tiun lingvon kiel utopio malgraŭ ke ĝi iĝis vivanta lingvo de internacia komunumo.

La esperanta historio disvastiĝas en tre malsamaj sociaj grupoj, kiuj sukcesis krei movadon de internacia komunikado sen signifoplenaj financaj rimedoj. Praktike la esperantistoj ne bezonas aliĝi al R.I. ĉar ili agas en esperantujo pri diversaj kampoj socie kaj kulture.

Konklude, estas egale malfacile konverti rotarianon al Esperanto kiel esperantiston al Rotario.  Kaj tamen ambaŭ komunumoj havas tiel multajn komunajn celojn, kies la pli esencaj estas interkompreno kaj paco en la mondo.

Sur  la paralelaj historiaj vojoj Rotario kaj Esperanto renkontiĝis tro malofte. Ekde longatempo la unua konas la duan pere de RADE, sed neniam aplikis tiun komunikilon. Sia flanke UEA havas RADE kiel fakan asocion sen partopreni en la rotaria movado.

Tiu paralela vojo finiĝis per  komuna renkontiĝo kiam RI permesis la kreadon de elektronikaj kluboj (eKluboj). RADE profitis de tiu oportuno por krei esperantoparolantan klubon. Post kelkaj problemoj ekzistas nun elektronika klubo, kies sidejo troviĝas en Brazilo. La estraro renovigoj okazas ĉiujare dum la Universala Kongreso de Esperanto : ĉi jare en Lisbono, kie la R.K. Lisboa-Norte gastigis nin (vidu la foton).

Konllude, mi esperas ke ekzistas ankoraŭ rotarianoj pretaj respondi al la sugeston faritan de Conrad Fisher (R.C. Meadville, Usono) en la revuo « The Rotarian » de majo 1981. Li sugestas al usonanoj lerni Esperanton  pere de lecionoj (gramatiko kaj prononco) en la revuo.

Kia estos la estonteco ? Mi esperas ke la brazila klubo kapablos kunvenigi rotarianojn el la tuta mondo kaj iĝi referenca klubo pri justa komunikado inter la membroj. Rezulte la brazila klubo povus esti komunikilo inter la du tro izolitaj  movadoj, RI kaj Esperanto.